Session 2022: Festkomitee startet mit Kartenvorverkauf