Sessionsorden Deutzer Karnevalsgesellschaft „Schäl Sick“ vun 1952 e.V.